Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
         Μάθημα Α
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
         Μάθημα B
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
         Μάθημα Γ
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
         Μάθημα Δ
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
         Μάθημα Ε
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
         Μάθημα ΣΤ
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
         Μάθημα  έβδομο Ζ
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
         Μάθημα  όγδοο Η
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
         Μάθημα  ένατο Θ
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
   Μάθημα  ενδέκατο ΙΑ
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
         Μάθημα  δέκατο Ι
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
       Μάθημα δωδέκατο ΙΒ
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
   Μάθημα  δέκατρια  ΙΓ
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
   Μάθημα  δεκατέσσερα ΙΔ
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
   Μάθημα  δέκαπέντε  ΙΕ
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
   Μάθημα  δεκαέξη ΙΣΤ
Αν θέλετε να δείτε το βίντεο σε πλήρη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο (Ctrl) και, ταυτόχρονα, γυρίστε το ροδάκι από το ποντίκι σας.
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
   Μάθημα  δέκαοκτώ  ΙΗ
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
   Μάθημα  δεκαεπτά  ΙΖ
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
   Μάθημα  Εικοστό
Μαθήματα Ψαλτικής με τον
Πάρη Γκούνα
Θεολόγο Μουσικοδιδάσκαλο
   Μάθημα  δεκαεννέα  ΙΘ